Dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô

Posted on: Fri, 06/23/2017 - 06:28 By: admin

Title: Dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thanh Huyền, 1987-

Keywords: Tín dụng
Tài chính
Ngân hàng

Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây

Posted on: Thu, 06/22/2017 - 06:22 By: admin

Title: Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

Authors: Lê, Xuân Nghĩa , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Phương Loan

Danh sách blog hay và bổ ích

Posted on: Tue, 06/20/2017 - 08:10 By: admin

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhan-dien-e-phat-huy-gia-tri-di-san-van.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-phat-uong-nam-tong.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-nhan-thuc-luan-ve-cai-chet-cua.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-tinh-hinh-kinh-te-thoi-tran.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-gia-tri-uong-ai-cua-nho-giao-viet-nam.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-moi-quan-he-tam-giao-trong-tu-tuong.html

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

Posted on: Sat, 06/17/2017 - 00:21 By: admin
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20 Authors: Vũ, Quốc Huy , người hướng dẫn Bùi, Thị Tuyết Nhung Keywords: Dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Công thương Phát triển kinh doanh Issue Date: 2013 Publisher: ĐHKT Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Phân tích, luận giải để làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng và phát triển dịch vụ ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập.

Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn

Posted on: Tue, 06/13/2017 - 23:02 By: admin

 

 

Title: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Lê, Quân , người hướng dẫn
Hà, Thị Thanh Xuân, 1982-

Keywords: Tuyển dụng
Nguồn nhân lực
Quản trị nhân lực

Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020

Posted on: Tue, 06/13/2017 - 04:37 By: admin

Title: Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hà, 1969-

Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Posted on: Mon, 06/12/2017 - 09:38 By: admin

 

Title: Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Chu, Bá Toàn, 1977-

Keywords: Văn hóa công sở
Phát triển văn hóa
Lạng Sơn

Issue Date: 2014

Publisher: ĐHKT

Nguyên cứu tái cơ cấu tại Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam giai đoạn 2010-2013

Posted on: Fri, 06/09/2017 - 10:21 By: admin

 

Title: Nguyên cứu tái cơ cấu tại Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam giai đoạn 2010-2013 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Trần, Anh Tài , người hướng dẫn
Nguyễn, Khải Hoàn, 1976-

Keywords: Tái cơ cấu
Ngân hàng thương mại
Quản lý tài chính

Quản trị rủi ro gian lận thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Posted on: Wed, 06/07/2017 - 08:32 By: admin

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại NHTM, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro gian lận thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà nội. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có khả năng ứng dụng tại BIDV Tây Hà Nội trong việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro gian lận thẻ. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu quy trình quản trị rủi ro thẻ nhằm tham mưu cho đơn vị phát triển dịch vụ thẻ một cách bền vững.

Subscribe to