Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Posted on: Mon, 06/12/2017 - 09:38 By: admin

 

Title: Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Chu, Bá Toàn, 1977-

Keywords: Văn hóa công sở
Phát triển văn hóa
Lạng Sơn

Issue Date: 2014

Publisher: ĐHKT

Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43660

Appears in Collections:UEB - Master Theses