Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga : Luận văn ThS. Kinh doan và quản lý : 60 34 20

Posted on: Thu, 06/15/2017 - 03:33 By: admin

Authors: Trần, Thị Thái Hà, 1958- , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hằng

Keywords: Ngân hàng
Quản trị rủi ro
Rủi ro tín dụng

Issue Date: 2013

Publisher: ĐHKT

Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga (NHLD Việt Nga). Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủ (...)
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43640

Appears in Collections:UEB - Master Theses