Dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô

Posted on: Fri, 06/23/2017 - 06:28 By: admin

Title: Dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thanh Huyền, 1987-

Keywords: Tín dụng
Tài chính
Ngân hàng

Issue Date: 2014

Publisher: ĐHKT

Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43647

Appears in Collections:UEB - Master Theses