Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu Khí Việt Nam

Posted on: Tue, 05/23/2017 - 03:32 By: admin

Title:Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu Khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Authors:Nguyễn, Bình Giang, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Thảo

Keywords:Quản trị rủi ro
Tín dụng
Tài chính
Quản lý tài chính

Issue Date:2014

Publisher:ĐHKT

Abstract:Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

URI:http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43637

Appears in Collections:UEB - Master Theses